Obchodní podmínky

Živnostníka Pamely Štrbové

Se sídlem,  Česká republika, Ostrava, ul. Lorišova 383/7,  IČO 18047459

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.jessicadeluxe.cz

 

1. UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) živnostníka Pamely Štrbové – se sídlem Česká republika, Ostrava, ul. Lorišova 383/7, IČO 18047459, dále jen „prodávající”  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník )dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jessicadeluxe.cz (dále jen „webová stránka”) , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ) dále jen („webové rozhraní obchodu”)

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající  měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativnho charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedené cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány  na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace spojené s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

2.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.      objednávaném zboží – to vloží kupující do elektronického nákupního košíku

2.4.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“)

2.5.    Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu  kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

2.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru zboží (množství zboží, kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky – například písemně či telefonicky.

2.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky , jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na elektronické připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 3.1.    Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  261251625/0600,

– Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

– Bezhotovostně kreditními kartami

3.2.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinu obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.3.    V případě bezhotovostní platby je kupní cena platná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – čísla objednávky.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky  na účet  prodávajícího.

3.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7.    Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zboží bude dodáno elektronicky ihned po bezhotovostní platbě.

 

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv  z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením§i  1914 až 1925,  § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku)

5.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

5.2.1.      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které jsou uvedeny v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu

5.2.2.      se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

5.2.3.  je zboží v odpovídajícím množství, míře

5.2.4.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

5.3.    Projeví-li se vada  v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

5.4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího  písemně na elektronické adrese prodávajícího nebo telefonicky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

5.5.    Reklamované zboží je povinen kupující vrátit na email strbovapamela@gmail.com

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

6.2.    Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy strbovapamela@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

6.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

6.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.  Vzhledem k tomu , že kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí nové ustanovení. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či ochodních podmínek budou vždy provedeny písemnou formou

7.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pamela Štrbová, 718 00 Ostrava 18, ul. Lorišova 383/7, srbovapamela@gmail.com, telefon 00420 773044703

 

V Ostravě, dne 5.8.2023

Tyto stránky jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let!

Tato stránka obsahuje eskort a erotické inzeráty. Stránky obsahují erotické explicitní materiály a fotografie. Pokud jste mladší 18 let nebo nesouhlasíte s prohlížením erotického obsahu, opusťte prosím tyto stránky.